Zóna pre stánkarov

Informácie pre záujemcov o predaj na VINOBRANÍ PEZINOK 2024.

Vinobranie Pezinok sa tohto roku uskutoční v dňoch 20.09. – 22.09.2024.
Záujemcovia o predaj a prezentáciu svojich výrobkov môžu zaslať prihlášky spolu s prílohami poštou na MsÚ, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok; osobne do podateľne MsÚ alebo e-mailom na adresu: podatelna@msupezinok.sk.
Záväzné prihlášky s prílohami je možné poslať do 24.05.2024.
Mesto Pezinok ako organizátor podujatia si vyhradzuje právo výberu účastníkov a určenia rozmiestnenia jednotlivých predajných stánkov. V prípade voľných kapacít budú akceptované aj žiadosti doručené po tomto termíne.
Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2017, podľa ktorého je žiadateľ povinný k žiadosti doložiť nasledovné doklady :

Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie:

  1. fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle, alebo fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach, alebo fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD), alebo dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, ktorý nesmie obsahovať QR kód, na ktorých sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom.
  2. Ak žiadateľ nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z., podľa ktorého nie je povinný pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb používať pokladnicu [§ 1 ods. 2, § 2 písm. ab), § 3 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. ]
  3. doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov,3a) ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. kópiu rozhodnutia, alebo oznámenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj potravinárskych výrobkov a pod.)

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

1. predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej, chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny:

  • čestné vyhlásenie, že predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny a čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať ERP alebo VRP
  • doklad preukazujúci vlastníctvo alebo prenájom pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu, list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu a pod.)
  • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. registrácia na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a pod.)…
  • pri predaji burčiaku a vína – fotokópiu registrácie/osvedčenia vydaného
    ÚKSUP-om

2. predávané výrobky pochádzajú z vlastnej umeleckej tvorby (podľa autorských práv):

  • čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou a predávajúci je ich autorom a čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať ERP alebo VRP.

 

Na stiahnutie: