Zásady ochrany osobných údajov

Spracovávanie osobných údajov podľa nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov prevádzkovateľa: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Návštevník stránky udeľuje odoslaním kontaktného formulára súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a emailová adresa. Súhlas sa udeľuje na obdobie do pominutia účelu spracovania osobných údajov. Po jeho skončení budú osobné údaje vymazané.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Návštevník stránky ako dotknutá osoba vyhlasuje, že sa oboznámila so svojimi právami v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.